46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  


Pla de convivència i RRI

Valencià

EXTRACTE DEL PLA DE CONVIVÈNCIA REFERENT A LES FAMÍLIES

     El curs 2006-2007, la conselleria d'Educació va encomanar a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana la tasca d'elaborar i aprovar un Pla de Convivència adequat a cada col·legi.

     Aquest Pla de Convivència es posa oficialment en marxa durant el curs 2007-08 i contempla, entre altres, normes tant per als alumnes, com per als professors i també per als pares i familiars.

     A continuació els detallem un extracte d'aquest pla i que fa referència a la col·laboració que esperem dels pares i familiars per a que la convivència funcione adequadament.

     Els pares, mares i familiars:

 • No poden entrar a les aules en horari lectiu. En cas d'urgent necessitat dirigir-se a Cap d'Estudis o Direcció.
 • Deuen respectar els dies i l'horari d'atenció als pares.
 • Vigilaran que l'alumne arribe puntual a classe. En cas de retard per causes justificades, portaran a l'alumne al centre a l'hora d'esplai.
 • Facilitaran a l'alumne el material escolar que necessita i que demanen els diferents professors (tutor, mestres de música, educació física, idioma...), i en el termini recomanat.
 • Vigilaran que l'alumne vista adequadament.
 • Proporcionaran a l'alumne l'esmorzar abans d'entrar al col·legi (no es pot dur a l'hora de l'esplai ).
 • Els alumnes no poden accedir al centre amb telèfons mòbils, gravadores, mp3, etc. És competència dels pares vigilar que es compleixen les normes.
 • Dins del recinte escolar (edificis i pati inclòs) no està permet fumar, ni entrar animals de companyia.
 • Han d'esperar a l'alumnat sense obstaculitzar l'eixida. Els dies de tutoria caldrà esperar la total eixida dels alumnes per accedir a les aules.

     Agraïm l'atenció a aquestes normes, i recordem que LA CONVIVÈNCIA ÉS POSSIBLE AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS. Gràcies.

                                                                                           La Comissió de Convivència.

castellano

EXTRACTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA REFERENTE A LAS FAMILIAS

     El curso 2006-2007, la Conselleria de Educación encomendó a todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana la tarea de elaborar y aprobar un Plan de Convivencia adecuado a cada colegio.

     Este Plan de Convivencia se pone oficialmente en marcha a lo largo del curso 2007-08 y contempla, entre otros, normas tanto para los alumnos, como para los profesores y también para los padres y familiares.

     A continuación les detallamos un extracto de este plan y que hace referencia a la colaboración que esperamos de los padres y familiares para que la convivencia funcione adecuadamente.

     Los padres, madres y familiares:

 • No pueden entrar en las aulas en horario lectivo. En caso de urgente necesidad dirigirse a la Cap d'Estudis o Direcció.

 • Deben respetar los días y el horario de atención a los padres.

 • Vigilarán que el alumno llegue puntual a clase. En caso de retraso por causas justificadas, llevarán al alumno al centro en la hora de recreo.

 • Facilitarán al alumno el material escolar que necesita y que pidan los diferentes profesores (tutor, maestros de música, educación física, idioma...), y en el plazo recomendado.

 • Vigilarán que el alumno vista adecuadamente.

 • Proporcionarán al alumno el almuerzo antes de entrar en el colegio (no se puede traer a la hora del recreo ).

 • Los alumnos no pueden acceder en el centro con teléfonos móviles, grabadoras, mp3, etc. Es competencia de los padres vigilar que se cumplan las normas.

 • Dentro del recinto escolar (edificios y patio incluido) no está permitido fumar, ni entrar animales de compañía.

 • Deben esperar al alumnado sin obstaculizar la salida. Los días de tutoría habrá que esperar la total salida de los alumnos para acceder a las aulas.

     Agradecemos la atención a estas normas, y recuerden que LA CONVIVENCIA ES POSIBLE CON LA COLABORACIÓN DE TODOS. Gracias.

                                                                                                La Comisión de Convivencia.                           

descàrregaPla de Convivència .
En procés d'actualització curs 14-15
RRI (Reglament de Règim Intern) En procés d'actualització curs 14-15