46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  


XARXA LLIBRES 2017-18


Estimades famílies:

Per tal de participar en XARXALLIBRES per al curs 2017-18 cal seguir les següents instruccions:

1. Els alumnes/as participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no hauran de presentar cap sol·licitud per a ser participants en el banc de llibres 2017-2018, ja que esta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

2. Els alumnes que al curs 2016-17 han cursat Ed. Infantil 5 anys hauran d’emplenar una sol·licitud per cada alumne/a participant, per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

accés directe a formulari de sol·licitud de participació en XARXALLIBRES: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

i en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es

Una vegada imprès el formulari, cal dur-lo al col·legi per la seua validació mitjançant el segell del centre. És imprescindible tramitar la sol·licitud per tindre dret a utilitzar el XECLLIBRE per la compra dels llibres.

Els alumnes d’Infantil 5 anys no cal que duguen al centre els material i llibres emplenats.

3. Els alumnes que NO participaren a XARXALLIBRES el curs 2016-17 i vulguin acollir-se ara al programa, cal que porten els llibres al col·legi i hauran d’omplir el formulari a la pàgina web senyalada anteriorment i portar al centre la còpia impresa.

Si alguna família te dificultats per accedir al formulari i imprimir-ho, pot acudir al centre, al despatx de Cap d’Estudis en horari de 9 a 11h i de 13:30 a 14:30h els dies 20, 21 i 22 de juny.

+info:

CURSO 2017-2018

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para asignar una dotación económica a los centros de titularidad de la Generalitat para reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2017-2018.


INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN Y TRÁMITE DEL BANCO DE LIBROS


INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS (Ver Instrucciones)

Nota: Sólo el alumnado de nueva participación. Finalización del plazo de presentación de la solicitud: 20 de junio de 2017, inclusive.

ACCESO DIRECTO AL ASISTENTE DE TRAMITACIÓNDOCUMENT. COMPLEMENTARIA (FAMILIAS-CENTROS) ESTADO

DOCUMENTO ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR

ACTIVO

 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (CENTROS) ESTADO

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE BANCO DE LIBROS DE TEXTO PREVIO

ACTIVO

 
 
 
 

 

MANUALES (CENTROS) ESTADO

CATÁLOGO

ACTIVO

OVICE

ACTIVO

CONSTITUCIÓN COMISIÓN BANCO LIBROS

ACTIVO

RECOLLIBRES  (aunque el manual correspondiente al curso 17-18 se puede ver y descargar, el módulo de Recollibres aún no está en funcionamiento. En breve se informará de su activación)

ACTIU (Nou)

COMUNICACIÓN DE NECESIDADES

PENDIENTE

XEC-LLIBRE

PENDIENTE

JUSTIFICACIÓN FACTURAS (CONCERT.-CONV.)

PENDIENTE

JUSTIFICACIÓN FACTURAS (GENERALITAT)

PENDIENTE