46004863 CP SANT MIQUEL  - LLÍRIA (València)

  
 Inici    Secretaria    Activitats    Història del centre    Agenda    Personal    Recursos PDI    Assemblea d'Alumnes    Menjador    AMPA    Galeria    Anaya Digital    Santillana Aula Digital     Administració del sistema
   
Organización. Presentación

Menu. Organización
  
  


BEQUES CURS 2017-2018

SOL·LICITUD D'AJUDES DE MENJADOR I TRANSPORT PER AL CURS 2017/2018

(Resolució 22/05/2017 de Conselleria d'Educació Investigació Cultura i Esport)


Els sol·licitants d'ajudes de menjador en el curs passat (2016-2017) rebran mitjançant l'alumne l'esborrany per sol·licitar l'ajuda de menjador i transport per al proper curs:

    1- SI ESTÀ D'ACORD amb les dades que hi apareixen, han de signar la sol·licitud

    2- SI NO ESTÀ D'ACORD amb les dades que hi apareixen, ha de reomplir la nova     sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa.

    3- SI NO HO PRESENTÀ EL CURS PASSAT i desitja fer-ho aquest, han de reomplir la sol·licitud que s'adjunta i afegir la documentació acreditativa.

L'ENTREGA DE LES SOL·LICITUDS ES FARÀ A LA SECRETARIA DEL CENTRE, A L'ENCARREGADA DEL MENJADOR O DIRECCIÓ, DE 9:00 A 10:30 DURANT ELS DIES QUE ES DETALLA A CONTINUACIÓ:

Infantil 3, 4 i 5 anys → 6 - 12 de juny

1r i 2n de primària → 13 - 19 de juny

3r i 4t de primària → 20- 26 de juny

5é de primària → 27 - 30 de juny

AVÍS:  Avuí dimarts 6 de juny es lliurarà a l'alumnat d'educació primària la sol·licitud i l'esborrany ( si vosté feu la sol·licitud de beca el curs passat), per a que la porten a casa. Si vosté te fills/es en diferents cicles, pot entregar la sol·licitud de tots els seus fills/es el dia que millor li vinga dins dels terminis marcats en cada cicle i en horari de 9 a 10:30 h Per qualsevol dubte: 96 271 80 25

--------------------------------------------------------

SOLICITUD De AYUDAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE PARA EL CURSO 2017/2018

(Resolución 22/05/2017 de Consejería de Educación Investigación Cultura y Deporte)


Los solicitantes de ayudas de comedor en el curso pasado (2016-2017) recibirán mediante el alumno el borrador para solicitar la ayuda de comedor y transporte para el próximo curso:

    1- SI ESTÁ DE ACUERDO con los datos que  aparecen, tienen que firmar la solicitud

    2- SI NO ESTÁ DE ACUERDO con los datos que  aparecen, tiene que rellenar la nueva solicitud y adjuntar la documentación acreditativa.

    3- SI NO LO PRESENTÓ EL CURSO PASADO y desea hacerlo este, tienen que rellenar la solicitud que se adjunta y añadir la documentación acreditativa.

LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES SE HARÁ EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO, EN LA ENCARGADA DEL COMEDOR O EN DIRECCIÓN, DE 9:00 A 10:30 DURANTE LOS DÍAS QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Infantil 3, 4 y 5 años → 6 - 12 de junio

1º y 2º de primaria → 13 - 19 de junio

3º y 4º de primaria → 20- 26 de junio

5º de primaria → 27 - 30 de junio

AVISO:  hoy martes 6 de junio se entregará al alumnado de educación primaria la solicitud y el borrador ( si usted presentó la solicitud de beca el curso pasado), para que la lleven a casa. Si usted tiene hijos/as en diferentes ciclos, puede entregar la solicitud de todos sus hijos/as el día que mejor le venga dentro de los plazos marcados en cada ciclo y en horario de 9 a 10:30 h. Para cualquier duda: 96 271 80 25