REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

        El Col·legi Públic Vicente Blasco Ibáñez, com òrgan social amb fins educatius i com servei públic, realitza la seua gestió democràticament i garanteix, mitjançant el present REGLAMENT de funcionament intern la participació activa de l’alumnat, els pares i mares i els treballadors i treballadores docents i no docents del centre, establint els drets, deures, competències i obligacions de tots i cadascú dels membres de la comunitat escolar.

I.   Definició del centre: Principis generals i objectius de l’activitat educativa

 1. Defensa d’una escola pública, laica, popular i valenciana

 2. Escolarització en règim de coeducació, erradicant tot tipus de discriminació social, sexual, racial, política o religiosa.

 3. Potenciar l’adaptació i inserció del centre en la realitat del seu entorn humà, social i cultural.

 4.  Conèixer, valorar, assumir i fomentar la cultura autòctona del País Valencià i la interrelació entre les distintes nacionalitats que constitueixen l’Estat.

 5. El centre, democràticament, elegeix una línia metodològica i pedagògica, en contínua adaptació, a la que necessàriament ha d’adaptar-se tota la comunitat escolar.

 6.  Garantir la llibertat d’ensenyament del professorat, dins del respecte a la Constitució, a les lleis, al Reglament de Règim Intern i als principis i objectius educatius que oportunament estableixca el Consell Escolar del Centre.

 7.  Afavorir la comunicació entre els pares i mares de l’alumnat i el centre, així com la seua participació en la tasca educativa.

 8. Buscar el ple desenrotllament de la personalitat mitjançant una formació humana integral i de respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals arreplegats en la Constitució Espanyola, en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en els acords internacionals subscrits per l’Estat Espanyol.

 9. Sense detriment de la importància que correspon als aspectes instructius, s’atorgarà preferència als de caràcter educatiu i formatiu.

 10. Preparar l’alumnat a que adquireixca una actitud crítica davant la vida, i a ésser capaços de solucionar els problemes que se li poden presentar.

 11. Es fomentarà la convivència i el desenrotllament de totes les facetes de la personalitat de l’alumnat, afavorint la formació de ciutadans i ciutadanes lliures, responsables, solidaris, creatius, i actius en la construcció d’una societat més justa i lliure.

 12. Fomentar en l’alumnat l’esperit cooperatiu i d’ajuda mútua en la comunitat escolar, mitjançant la participació en assemblees i en la resta d’òrgans col·legiats del Centre, i també mitjançant la socialització del material.

 13. Adquisició d’hàbits intel·lectuals i de treball que preparen per a la vida i capaciten l’alumnat per a la futura integració en la societat.

 14.  Orientar professionalment a l’alumnat al llarg de la seua estada al Centre.

 15. Atenent al procés de normalització lingüística, el centre assumeix la necessitat de l’ensenyament en valencià com un objectiu prioritari per tal que l’alumnat arribe al final de la etapa escolar dominant les dues llengües oficials.

 16. Fomentar l’educació per a la pau i una consciència ecològica de respecte al medi ambient.

II.   Drets i deures dels membres de la comunitat educativa

II.1   De l’alumnat

II.1.1   Drets de lalumnat

 1. Rebre gratuïtament l’ensenyament reglat a un nivell de qualitat òptim.

 2. Ser respectat en la seua llibertat de consciència, les seues conviccions religioses, morals o ideològiques. Així com exercir el dret civil a la llibertat d’expressió. En aquest sentit es fomentarà la capacitat i actitud crítica de l’alumnat per tal de fer possible la realització d’opcions de consciència en llibertat.

 3. Ésser respectada la seua integritat física i moral, i la seua dignitat personal, no podent ser objecte, en cap cas de tractaments vejatoris o degradants, ni de càstigs físics o morals.

 4. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que se’n deriven de la seua edat i dels ensenyaments que facen.

 5. L’exercici dels drets de l’alumnat implicarà el reconeixement i el respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

 6. Ser educat en les regles de convivència democràtica, fomentant els hàbits de participació social i de responsabilitat dels actes personals. En aquest sentit la formació que s’impartirà en el centre es basarà

  a)      En el respecte dels drets i deures fonamentals.

  b)     En l’exercici de la tolerància i la llibertat.

  c)      En el respecte a la pluralitat lingüística de l'Estat Espanyol.

  d)     En l’educació per a la pau, la cooperació i la solidaritat de la seu personalitat.

 7. Rebre una educació integral que assegure el ple desenvolupament de la seua personalitat. La formació a que es refereix aquest apartat inclourà:

  a)      La formació en tots els aspectes de desenvolupament de capacitats, formes d’expressió i coneixements.

  b)     L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball.

  c)      El desenvolupament harmònic de l’afectivitat i l’autonomia personal i la capacitat de relació amb la resta de les persones.

  d)     L’educació que assegure la protecció de la salut.

  e)      L’organització del treball dins de la jornada escolar s’haurà d’ajustar a l’edat de l’alumnat per tal de permetre el ple desenvolupament de la seua personalitat.

 8. No ser discriminat per raó de naixement, raça, llengua, sexe, capacitat econòmica, conviccions polítiques, morals o religioses, així com per deficiències físiques o psíquiques. Per garantir una real igualtat d’oportunitats, es realitzarà una educació d’integració, compensatòria i/o d’educació especial.

 9. Ser informats i participar activament en el funcionament i en la vida del Centre, mitjançant les assemblees d’alumnes regulades per ells, i dels òrgans col·legiats per als que siguen elegits democràticament pels seus companys. Aquest dret suposa:

  a)      La participació en les assemblees de classe o nivell, dins de la jornada escolar.

  b)     La participació en els òrgans de decisió del centre.

  c)      Col·laborar en l’organització d’activitats extraescolars formant part dels equips que es creen amb aquesta finalitat.

  d)     La garantia absoluta del dret de reunió, utilitzant les instal·lacions del centre.

  e)      El dret a elegir i ser elegit per al Consell de Delegats i Delegades, mitjançant sufragi directe i secret. El Consell de Delegats i Delegades està integrat pels representants de l’alumnat dels diferents nivells.

  f)       Donar i rebre informació mitjançant el Consell de Delegats i Delegades.

  g)     Elaborar propostes en les assemblees de l’alumnat, o mitjançant el Consell de Delegats i Delegades, sobre activitats docents, extraescolars, modificació del Reglament Intern i totes aquelles mesures que es consideren necessàries per a la millora del funcionament del Centre.

 10. L’alumnat té dret a que el seu rendiment escolar siga valorat amb criteris plenament objectius. L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumne requereix la seua assistència regular a les classes i activitats programades per a les distintes matèries que constitueixen el pla d’estudis.  

L’alumnat, pares i mares o tutors legals, tenen dret de reclamar davant les qualificacions estimades incorrectes tant si es tracta de les resultants del procés d’avaluació contínua com si es refereix a proves o exàmens finals. En tal cas s’aplicaran els procediments regulats  en l’ordre del 23 de Gener de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.  

 1. L’alumnat té dret a rebre orientació escolar i professional que assegure la llibertat de decisió d’acord amb les seues aptituds, coneixements i capacitats. De manera especial es cuidarà l’orientació als alumnes amb dificultats físiques o psíquiques.

 2. Rebre tota la documentació oficial a que tenen dret sense cap tipus de discriminació.

 3. L’alumnat té dret a que el centre docent mantinga la reserva de tota aquella informació pel que fa a les seues circumstàncies personals i familiars.

 4. L’alumnat té dret a utilitzar el servei de Menjador.

II.1.2   Deures de lalumnat

 1. L'estudi constitueix un deure bàsic de l'alumnat. Aquest deure s'estén a les següents obligacions:

  a)  Assistir puntualment a classe i participar en les activitats docents

  b)  Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del Centre.

  c)  Justificar degudament les faltes d'assistència o puntualitat, mitjançant el document adient, o en el seu cas, l'escrit dels pares/mares o tutors/es.

  d) Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge.

  e) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels companys/es.

 2. Respectar les normes de convivència, així com la dignitat, integritat intimitat i les conviccions religiosas i ideológiques de tots els membres de la comunitat educativa.

 3. Respectar í utilizar correctament els bens mobles i les instal.lacions del Centre. Així mateix es deurà tractar correctament tot el material escolar socialitzat de l'alumnat. Es donarà compte immediatament dels deterioraments produïts al professorat, encarregats de material o conserge.

 4. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

 5. Respectar el caràcter propi del Centre.

 6. Respectar el Reglament de Règim Interior del Centre.

 7. Participar i col.laborar activament, juntament amb la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d'afavorir el millor desplegament de l'ensenyament, de l'orientació i la convivència en el Centre.

 8. Acomplir les normes estabiertes pel Reglament del Menjador Escolar, que funciona conjuntament amb el Col.legi "López Orozco”.

 

II.1.3.- Faltes, sancions i garanties procedimentals:

Faltes

Les faltes podran ser lleus, greus i molt greus.

1)      Són faltes lleus:

  a)  Les faltes injustificades de puntualitat.

  b)  Les faltes injustificadas d’assistència a classe.

  c)  la deteriració no greu, causada intencionadament, de les dependencias del Centre, material socialitzat o dels objectes que pertanyen a altres membres de la comunitat educativa.

  d) Qualsevol acte injustificat que perturbe lleument el normal desenrotllament de les activitats del Centre.

  e) Els actes d'indisciplina, falta de respecte, injúria i ofensa no greus que es produiran contra qualsevol membre de la Comunitat Educativa.  

  f) Les agressions físiques entre l'alumnat que no tindran suficient entitat per a ser qualificades com a greus.

2.- Són faltes greus:

  a) Els actes d'indisciplina, injúria i ofenses greus contra els mernbres de la Comunitat Educativa.

  b) L'agressió física greu contra els demés membres de la Comunitat Educativa.

  c) Causar per ús indegut, danys greus en els locals, els materials i els documents del Centre, o en els objectes que pertanyen als altres membres de la Comunitat Educativa.

  d) Els actes injustificats que pertorben greument la vida acadèmica.

  e) Les actuacions irregulars encaminadas a obtenir resultats superiors als merescuts en les proves d’avaluació. La sostracció, de béns i objectes que pertanyen a altres membres de la Comunitat Escolar.

  g) La introducció i consum de sustàncies nocives en el Centre.

3.- Són faltes molt greus:

  a) Els actes d'indisciplina, injúria i ofenses molt greus contra els membres de la Comunitat Educativa.

  b) Les agressions fisiques molt greus contra els demés membres de la Comunitat Educativa.

  c) La suplantació de la personalitat en els actes de la vida docent i la sostracció, ocultació i falsificació de documents académics.

  d) La incitació sistemàtica a actuacions greument perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la Comunitat Educativa.

  e) Causar, intencionadament, danys molt greus en els locals, materials i documents del Centre o en els objectes que pertanyen als altres membres de la Comunitat Educativa.

Sancions

          Per les faltes enumerades en l'apartat anterior podran imposar-se les següents sancions:

1.- Per faltes lleus:

  a) Amonestació privada.

  b) Amonestació per escrit, que será comunicada als pares i que onservarà el professorat tutor.

  c) Realització de tasques en horari no lectiu que incideixquen en la míllora i desenrotllament de les activitats del Centre.

  d) Realització de tasques per a la reparació dels desperfectes ocasionats.

2.- Per faltes greus:

  a) Apercibiment que constarà en l'expedient individual de l'alumne/a.

  b) Realització de tasques per a la reparació dels danys materials causats o la indemnització d'aquests per l'import que es fixarà en la resolució sancionadora.

  c) Realització de tasques que contribuesquen a la millora i desenrotllament de les activitats del Centre.

  d) Canvi de grup o de classe de l'alumne.

  e) Suspensió del dret d'assistència al Centre o a determinadas classes per un periode máxim de set dies lectius, sense que aixó implique la pèrdua d'alguna avaluació i sense que supose la impossibilitat de la realització de determinats deures o treballs en el domicili de l'alumne.

3.- Perles faltes molt greus:

  a) Pèrdua del dret a l'avaluació continua. En aquest cas, l'alumne/a es sometrà a les proves finals que s'establesquen a l'efecte.

  b) Realització de tasques que contribuesquen a la reparació dels danys materials causats o pagament d'aquests, o la realització de tasques que  incidesquen en la millora i desenrotllament de les activitats del Centre.

  e) Privació del dret d'assisténcia al Centre o a deterrninades classes per un periode superior a set dies i inferior a un mes lectiu, sense que aixó implique la pèrdua de l'avaluació continua i sense que supose la impossibilitat de la realització de determinats deures o treballs al domicili de l'alumne/a.

  d) lnhabilitació durant la resta del curs escolar per a cursar ensenyaments al Centre.

        En aquest cas, l'Administració educativa facilitarà a l'alumne/a un lloc escolar en un altre Centre.

Garanties procedimentals

        Els actes que no arriben a la consideració de falta lleu seran corregits pel professorat corresponent i, en el seu cas, pel tutor/a.

1.- Les faltes lleus seran sancionades pel professorat corresponent o pel tutor/a.

2.- Les sancions per faltes greus o molt greus requeriran la instrucció previa d'un expedient.

3.- En aquest cas, el director/a del Centre, si ho considera convenient, procedirà a acordar la instrucció de l'expedient que contindrà:

  a) El nom i cognoms de l'alumne/a.

  b) Els fets que se li imputen.

  e) La data en que tingueren lloc els fets.

  d) La falta comesa.

  e) El nomenament de l'instructor/a i, si escau, el del secretari/a.

        L'acord d'instrucció es comunicará per escrit al professor/a designat com a instructor/a, al Consell Escolar del Centre, als pares de l'alumne i als corresponents Serveis de Cultura i Educació, adjuntant-se la signatura del secretari/a del Consell Escolar.

4.- L'instructor/a s'entrevistarà amb l’alumne/a i sol·licitarà informe del professor/a tutor/a de l'alumne/a i del servei psico-pedagògic.

        En el términi de set dies hàbils elaborarà el plec de càrrecs que comunicarà per escrit als pares de l'alumne/a.

        Després dels cinc dies hàbils que els pares tenen per a realitzar al·legacions, l'instructor/a farà al Consell Escolar la corresponent proposta de resolució que contindrà, a banda de la notificació del plec de càrrecs totes les dades replegades (al·legacions, informes ... ) i l'acord del director/a pel qual s'inicia l'expedient.

        El Consell Escolar, legalment constituït, estudiada la proposta, podrà requerir la presència de qualsevol persona relacionada amb el cas i dictarà la resolució que es comunicarà per escrit als interessats/des i al Servei Territorial de Cultura i Educació.

        L'esmentada resolució contidrá, a banda dels requisits per a l'obertura de l'expedient:

  a) Circumstàncies agreujants i atenuants, si pertoca.

  b) La sanció aplicable.

  e) La data dels efectes de la sanció.

  d) El dret de reclamació que asisteix a la persona interessada davant els Serveis Territorials de Cultura i Educació en el termini de quinze dies hàbils, a partir de la data de recepció de la comunicació.

 

II. 2 DEL PROFESSORAT

II. 2.1  Drets del professorat

1.- Tots els drets laborals reconeguts legalment.

2.- Tots els drets civils emanats de la Constitució, dels quals, especialment hi ha que tindre en compte: llibertat ideològica, religiosa i dret de vaga per a defensar els seus interessos professionals i llibertat de càtedra.

3.- Participar activament en la gestió de l'escola, personalment o mitjançant els seus representants democràticament elegits, per mig dels òrgans col·legiats de decisió, gestió i control.

4.-Presentar propostes o peticíons, segons l'establert reglamentàriament.

5.- Convocar per pròpia iniciativa els pares/mares o tutors legals de l'alumnat amb qui treballa amb la fi de tractar assumptes relacionats amb la seua formació i el seu rendiment.

6.- Ser respectat/da per l'alumnat, pares/mares i personal no docent en la seua dignitat personal i professional.

7.- No rebre coaccions físiques, ni psíquiques en el desenrotllament de la seua activitat professional.

 

II.2.2.  Deures del professorat

1.- Tots els deures recollits en la normativa legal.

2.- Assistir amb puntualitat a les classes i reunions dels òrgans dels que forma part.

3.- Mantindre amb l'alumnat i els pares/mares una actitud d'oberta col·laboració, potenciant la participació i protagonisme d'aquests i convocant amb aquesta finalitat reunions periódiques amb els pares/mares del seu alumnat: almenys una al comencament del curs i una en finalizar cada trimestre.

4.- Col·laborar en l'ús correcte i neteja de les instal·lacions de l'escola, promovent aquest esperit d'actuació en el seu almnat

5.- Conèixer l'entorn social i familiar de l'alumnat i interessar-se per ell i pels problemas que pogueren derivar-se'n.

6.- Desenrotllar la seua actuació professional salvaguardant els drets de l'alumnat reconeguts en aquest reglament.

7.- Disenyar, preparar i programar el treball escolar tenint com a objectiu una óptima qualitat de l'ensenyament mitjançant una línia definida i concreta d'actuació, sense deixar res a la improvisació.

8.- Desenrotllar una avaluació continua dels coneixements i formació de l'alumnat donant-los informació a ells mateix o al pares o tutors.

9.- Autoavaluar la seua activitat professional, adequant-la als suggeriments i normes emanades dels òrgans pedagògics del Centre.

10.- Exercir una discreta i eficaç, labor de vigilància en les activitats d'esplai desenvolupades al pati de l'escola, de manera que s'enmarquen dins de les pautes de convivència regulades per aquest reglament i siguen una prolongació de la tasca de formació de l'alumnat en les aules, deixant, tanmateix, adoptar lliurement a aquests les iniciativas.

11.- Desenvolupar sota la seua responsabilitat, la formació del grup d'alumnes que li haja estat encomanada, respectant l'opínió d'aquests/es i els drets reconeguts en aquest reglament.

12.- Assistir a les reunions de tots els òrgans col.legiats dels que forma part.

 

II.3  DELS PARES/MARES

II.3.1. Drests dels pares i mares

1.- Rebre periòdicament i oportuna informació sobre el rendiment escolar i el comportament dels seus fills/es davant el fet educatiu.

2.- Participar activament als òrgans col·legiats de l'escola mitjançant els seus representants lliure i democràticament elegits.

3.- Recabar i rebre la informació sobre l'estat de comptes i les propostes de l'escola.

4.- Utilitzar les dependències, serveis i instal·lacions de l'escola a hores i en llocs en que no s'impedeixca el normal desenrotllament de les activitats docents, per a la realització d'actes artístics o culturals, així com específies de l'Associació de Pares/Mares d'Alumnes, sense ànim lucratiu i que no supose discriminació alguna per al Col·lectiu.

5.- Participar en l'elaboració de les normes de matriculació d'alumnes milanqant els òrgans creats amb aquesta finalitat.

   

II.3.2.  Deures dels pares i mares

1.- lnteressar-se pel comportament, rendiment i integració del seu fill/a a l'escola, signant a tal efecte els butlletins o comunicacions escrites i establint un contacte personal periòdic amb el professorat.

2.- Acudir al Centre quan se li convoque, per a tractar de qüestions relacionades amb el seu fill/a o concertar una data i hora distinta previ acord.