Departament d'Informàtica

(Curs 2017/2018)


  Cada avaluació vos deixaré accessibles tres blocs de continguts per treballar-los les 10 setmanes que la "formen".  Per aconseguir tasques atractives, que motiven l'aprenentatge, he fet activitats tipus "Webquest", organitzades en blocs.

  Els alumnes hauran de respondre, per escrit, les qüestions que es plantegen. La profunditat en què es realitze cada activitat dependrà de l'interés i capacitat de l'alumne.

  Les activitats són dirigides pel professor/a, que limitarà el temps i l'esforç dedicat a cada qüestió, i avaluarà (adequació de les respostes...) la tasca realitzada.

  Cal ser flexible amb el ritme d'aprenentatge de cada alumne. Aquesta flexibilitat també s'ha d'aconseguir en les institucions educatives, cercant com adaptar-les als canvis.